Mapa
Neratov-Novinsko oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutíVyvěšeno: 3. 8. 2021
Sejmuto: 15. 10. 2021

OZNÁMENÍ

 

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

 

Obecní úřad Neratov podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Odbor obnovy kat. operátu (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2018-606 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Neratov, místnost k tomu určená, v období od 4.10.2021 do 15.10.2021, podrobný rozpis času viz níže bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Neratov obce Neratov

 

- pondělí 4.10.2021(od 9:00 do 16:30)

- středa 6.10.2021 (od 13:00 do 17:00)

- pondělí 11.10 2021 (od 9:00do 16:30)

- středa 13.10.2021 (od 13:00 do 17:00)

- pátek 15.10. 2021 (od 9:00 do 11:00)

 

Ve dnech 4.10.2021(od 9:00 do 16:30), 6.10.2021 (od 13:00 do 17:00), 11.10 2021 (od 9:00 do 16:30), 13.10.2021 (od 13:00 do 17:00), 15.10. 2021 (od 9:00 do 11:00), bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). . V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

 

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

 

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 2. 11. 2021 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona). Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  • ???? všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
  • ???? těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

 

 

Oznámení vyvěšeno dne: 3.9.2021                                                          Oznámení sňato dne:15.10.2021

 

 

Za správnost vyhotovení: Svobodová Svetlana.

 

 

 

                                                                                                                                                       Jaroslav Pulkrábek

                                                                                                                                                                  starosta

                                                                                                                                                            Obec Neratov

                                                                                                                                                          tel. 606 660 241

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 08. 2021 12:04

Aktuality