Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ  Mzdová a personální agenda
(vč. cestovních náhrad, odměny zastupitelů, odměny volebních komisí, členů komisí a výborů)
BOZP Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná-přihlašovací lístky, elektronická-propojeno s registrem) Volební agenda Místní poplatky mimo odpadů psi, veřejné prostranství, apod. Poplatky za odpady Smlouvy (kupní, nájemní, darovací, s dodavateli, mimo veřejné zakázky), věcná břemena Veřejné zakázky a výběrová řízení Běžná e-mailová komunikace, datová schránka  Evidence došlé pošty: Spisová služba Krizová hlášení, evidence podle krizového plánu, seznam majitelů nemovitostí pro krizová, mimořádná hlášení  Zasílání informací a aktualit občanům - Mobilní rozhlas (mimo krizová hlášení) Přestupky  Přidělení čísla popisného a čísla evidenčního Dokumenty k jednotlivým nemovitostem vč. projektové dokumentace, vyjádření obce apod. Správní řízení (není-li obsahem jiné agendy)  Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., a odpovědi  Czech Point (listinná) Informace poskytované oprávněným orgánům o obyvatelích obce (soudy, policie, úřady apod.) Úřední deska a vývěska (doručení veřejnou vyhláškou, nepovinné zveřejnění) Zápisy a usnesení zastupitelstva, výborů včetně příloh a podkladů Knihovna: Evidence čtenářů a jejich aktivit Účetnictví a pokladna Kompostéry Smlouvy o smlouvě o zřízení služřebnosti inženýrské sítě Kamerový systém, fotopast Pozemkové úpravy 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Školení zaměstnanců o bezpečnosti na pracovišti  Vedení evidence obyvatel Příprava a organizace voleb Výběr poplatků Výběr poplatků za odpady Uzavírání a plnění smluv Administrace veřejných zakázek a výběrových řízení Přijetí podání a komunikace Vedení přijatých a odesílaných dokumentů Evidence osob pro informování v krizi nebo při mimořádné situaci Informování občanů o dění v obci Vedení agendy přestupků Přidělení čísla popisného a čísla evidenčního Evidence stavebních prací Vedení správního řízení Vyřízení a evidence žádostí a odpovědí dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízení žádostí z Czech Point Poskytnutí informací o obyvatelích obce správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Uchování a další nakládání se zápisy a usneseními Evidence čtenářů a jejich aktivit Vedení účetnictví a pokladny Evidence držitelů kompostérů Uzavírání a plnění smluv Ochrana majetku obce Vedení dokumentace k pozemkovým úpravám
Kategorie subjektu údajů
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové výborů zaměstnanci obci obyvatelé s trvalým bydlištěm Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a vlastníci nemovitostí Občané obce a vlastníci nemovitostí Dodavatelé, občané Zástupci firem, OSVČ Korespondenti Korespondenti Občané v obci, majitelé nemovitostí Fyzické osoby Fyzické osoby Vlastníci nemovitostí Vlastníci nemovitostí, zástupci stavebních firem, stavebníci Žadatelé Žadatelé Žadatelé Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Plátci a příjemci Žadatelé Občané, majitelé nemovitostí Fyzické osoby Vlastníci nemovitostí
Kategorie zpracovávaných osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, kontaktní, rodné číslo, adresné, podpisy, popis úrazu, lékařské zprávy, zdravotní stav, zdravotní pojišťovna jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, adresnné, datum narození Jmenné, adresné, výše poplatku, osvobození, datum narození, rodné číslo Jmenné, adresné, výše poplatku, osvobození, datum narození, rodné číslo Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, IČO, DIČ Jmenné, adresné, kontaktní, IČO, DIČ, vzdělání, zkušenosti Jmenné, kontaktní, adresné, datum narození, předmět pošty, IČ, DIČ Jmenné, adresné, kontaktní, podpis, předmět pošty Jmenné, adresné, kontaktní, rok narození Jmenné, adresné, kontaktní, bydliště, pohlaví, podpis Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, číslo dokladu, popis přestupku Jmenné, adresné, č. popisné, č. evidenční, kontaktní, č. parcely, podpis Jména, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datum narození, IČO Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, podpis, poskytnuté informace, IČO Jmenné, adresné, rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresné, datum narození, popis předmětu žádosti Jména, adresné, datum narození,  č. parcely, IČO Jména, adresné, datum narození, parcela, IČO Jmenné, adresné, dlužné částky, poplatky Jmenné, adresné, kontaktní, IČO, DIČ, datum narození Jmenné, adresné, podpis Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, IČ, podpis Podobizna osoby, datum a čas Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní, podpis
Příjemce nebo kategorie příjemců údajů ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad zdravotní pojišťovna, Inspektorát práce   Finanční úřad  Volební komise X X Katastr nemovitostí Kontrolní orgány, auditoři X X X X x X X Odvolací orgán X X Dotazující se orgán Veřejnost Občané obce, veřejnost X X X X X Pozemkový úřad, Katastr nemovitostí
Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let 50 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 5 let 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let 5 let 5 let 1 rok po dobu trvání zájmu odběratele 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let 1 rok 5 let 1 rok 10 let 5 let 10 let 5 let 5 let 5 dní 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
právní titul účelu zpracování dle ON b) smlouva (zejm. pracovní smlouvy)
c) právní povinnost (např. zdravot. a sociální pojištění, odměny volebních komisí)
e) ve veřejném zájmu (např. odměny neuvolněných zastupitelů)
f) oprávněný zájem (např. uchování údajů o neúspěšných uchazečích)
c) právní povinnost např. 103/3 ZP (školení), pracovní úrazy
e) ve veřejném zájmu např. vedení evidence proškolených osob
c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost (zákon o místních poplatcích)
e) ve veřejmén zájmu (podle zákona o odpadech + vyhlášky obce)
b) smlouva
c) právní povinnost (zákon říká. že údaje ze smlouvy musí být zveřejněny)
e) ve veřejném zájmu (transparentnost)
b) smlouva
c) právní povinnost např. profesní způsobilost dodavatele
e) ve veřejném zájmu např. zastupující osoby
e) ve veřejném zájmu (e-mailová komunikace)
c) právní povinnost (datová schránka)
c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci a) souhlas
b) smlouva
c) právní povinnost e) úkol veřejné moci e) úkol ve veřejném zájmu c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu (na dožádání policie, soudu - ne vždy lze vyhovět) c) právní povinnost (informování o řízení, doručení veřejnou vyhláškou)
e)  úkol ve veřejném zájmu (nepovinné zveřejnění) 
c) právní povinnost (zastupitelstvo, rada)
e) úkol při výkonu veřejné moci (výbory, komise) 
b) smlouva
f) oprávněný zájem správce (vymáhání nároků, obnovení smlouvy a účtu)
c) právní povinnost b) smlouva b) smlouva e) úkol veřejné moci (jen obecní policie - veřejně přístupná místa)
f) oprávněný zájem správce a třetí osoby (ochrana vlastního majetku obce)
c) právní povinnost
konkrétní právní základ pro právní tituly  c) nebo e), případně i f) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §§ 96,  137, 142, 312 a násl.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích § 72

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
§ 62
Nařízení vády č. 318/2017 Sb., o odměnách zastupitelů

Vyhláška MV č. 59/2002 Sb. k provedení

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
§ 1

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC §§ 6/3+4, 7/4,

dále: vyplácené částky též na základě předpisů o účetnictví 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 103/1/i, 103/3, § 105/3, § 106

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §§ 10, 10a --> prováděcí vyhlášky a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. § 2 (evidence úrazů)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel § 3/3+4, §§ 4, 4a, 5 (rozsah zmocnění ORP, matričního úřadu, obce a ohlašovny), § 10, § 12 (rušení údaje o pobytu) Zákon č. 62/2003 o volbách do EP

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů
§§ 26

Zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezident
a § 30

Zákon. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.
§ 28 --> vyhl. MV č. 59/2002 Sb. o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, §§ 3/3, 4

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu;

Vyhláška č.  233/2000 Sb.; vyhláška č. 59/2002 Sb.,; vyhláška č. 152/2000 Sb.
§§ 14a, 14b, 14c, 14e, 14g
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; § 14a, 16 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích § 14a, 16

Zákon č. 185/2001 Sb o odpadech,
§ 17a

 
vyhláška obce
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv § 5/5 (6/1/c ON), § 5/1 (6/1/e ON) Zákon č. 134/2016 Sb., ZZVZ, §§ 75, 78

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
e) e-mailová komunikace: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 35/2

c) datová schránka: Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech
§ 6, Vyhláška č. 194/2009 Sb.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě § 63/3

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
§ 10
Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon § 21a, též § 19

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 16
X Zákon 128/200 Sb., o obcích § 66d/5 - projednává obecní úřad

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
§ 68-72, 109 (čerpání údajů z registru), § 50 (zveřejnění na ÚD) 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon § 121
/2

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
§§ 31, 31a
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 35/2
(pro potřeby vlastníků - riziková agenda - nutno vyjasnit pravidla přístupu)
Zákon č 500/2004 Sb., správní řád §§ 37/2 (podání), 45, 67, 68, 69  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 14 Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §§ 8a, 9 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR § 18 Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád §§ 25/2, 26, 47, 144,  a další zákony, např. daňový řád nebo občanský soudní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svob. Příst. K informacím
§ 5/6 (nepovinné zveřejnění)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích §§ 95, 101, 118 X Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 11/1 (náležitosti účetního dokladu) § 31, 32 (účetní dokumenty)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 35a/4, § 37/1 (zaměstnavatelé)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
§ 22c

Zákon č. 592/1992 Sb., o zdravotním pojištění
§ 25/3 (odvody pojistného )
x x Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii § 24b

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
§ 38/2
Zákon č. 139/2002 sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech § 5/2
Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí Smluvní, zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Smluvní Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Zákonný Smluvní Smluvní Zákonný Zákonný
zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X   X X X X
Zda jde o automatizované individ.  rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)? NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE